Statut

STATUT
Koła Naukowego Teologów KUL

I. Nazwa i siedziba
§ 1
Nazwa organizacji studenckiej brzmi: Koło Naukowe Teologów KUL
(nazywane dalej „KNT”).
§ 2
Siedzibą KNT jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(dalej stosowany jest skrót: KUL).

II. Cel i środki działania
§ 3 
Celem KNT jest stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań teologicznych
oraz pogłębianie i rozszerzanie wiedzy w tej dziedzinie wśród studentów
oraz doktorantów KUL.
§ 4
KNT realizuje cele, o których mowa w § 3, poprzez:
1. zebrania ogólne organizowane dla wszystkich członków KNT,
2. odczyty pracowników naukowych i referaty członków KNT,
3. pracę w sekcjach tworzonych pod kątem aktualnych potrzeb,
4. organizowanie spotkań dyskusyjnych z innymi ośrodkami teologicznymi.
§ 5
Działalność KNT jest nadzorowana przez Władze KUL i specjalnie w tym celu powołanego przez Radę Wydziału Teologii kuratora KNT.
§ 6
Kurator jest wybierany na 2 lata z możliwością jednorazowej reelekcji.
§ 7
Przy wyborze kuratora Rada Wydziału Teologii uwzględnia opinię KNT.
§ 8
Zarząd KNT może zgłosić do Rady Wydziału Teologii wniosek o zmianę kuratora.

III. Członkowie
§ 9
Członkowie KNT dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. współpracowników.
§ 10
Członkami zwyczajnymi mogą być studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci Wydziału Teologii KUL.
§ 11 
Współpracownikami KNT mogą być studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci pozostałych wydziałów KUL.
§ 12 
Członków zwyczajnych i współpracowników przyjmuje Zarząd uchwałą podejmowaną na podstawie podpisanej i przedłożonej Zarządowi deklaracji.
§ 13 
Członkostwo honorowe nadaje Zarząd osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju KNT lub realizacji jego celów.
§ 14 
Uprawnienia członków zwyczajnych KNT:
1. branie udziału w Walnym Zebraniu z prawem głosu,
2. czynne i bierne prawo wyborcze do organów KNT,
3. praca w wybranej sekcji,
4. korzystanie z osiągnięć KNT i udział w zewnętrznych i wewnętrznych spotkaniach.
§ 15 
Uprawnienia członków współpracowników KNT:
1. branie udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
2. praca w wybranej sekcji KNT,
3. korzystanie z osiągnięć KNT i udział w zewnętrznych i wewnętrznych spotkaniach.
§ 16 
Obowiązki członków zwyczajnych KNT:
1. udział w zebraniach ogólnych,
2. przestrzeganie przepisów Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu.
§ 17 
Prawa członka zwyczajnego traci się przez:
1. wystąpienie dobrowolne zgłoszone do Zarządu,
2. ukończenie studiów (§ 10),
3. skreślenie z listy członków przez Zarząd po zaopiniowaniu przez kierownika sekcji lub kuratora.

IV. Struktura KNT

§ 18 
Organami KNT są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19 
Walne zebranie składa się ze wszystkich członków zwyczajnych i współpracowników KNT.
§ 20
Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez Zarząd KNT
oraz każdorazowo na wniosek 2/3 liczby członków.
§ 21
Do zadań Walnego Zebrania należy:
1. przyjmowanie sprawozdania ustępującego Zarządu,
2. określenie kierunków dalszej działalności KNT,
3. wybór członków Zarządu,
4. wybór członków Komisji Rewizyjnej.
§ 22 
Zarząd KNT składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
§ 23
W razie potrzeby Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków (nie więcej jednak niż połowa członków wybranych na Walnym Zebraniu) i powierzyć im wykonywanie funkcji w Zarządzie.
§ 24 
Członkowie Zarządu mogą pełnić jedną funkcję (§ 22) najwyżej dwa lata.
§ 25
Zebranie Zarządu zwołuje prezes w zależności od potrzeb.
§ 26
Do zakresu działania Zarządu KNT należy:
1. reprezentowanie KNT na zewnątrz,
2. kierowanie działalnością KNT,
3. opracowywanie i wykonywanie budżetu KNT,
4. ustalanie składu osobowego delegacji na międzyuczelniane i ogólnopolskie imprezy,
5. podejmowanie decyzji dotyczących KNT.
§ 27 
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków,
którzy nie pełnią równocześnie funkcji w Zarządzie KNT.
§ 28
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola nad działalnością Zarządu.

V. Przepisy wyborcze
§ 29
Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonywane są na Walnym Zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym.
§ 30 
Prawo głosu czynne i bierne mają członkowie zwyczajni KNT.
§ 31 
Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu.
§ 32 
Liczba kandydatów powinna liczyć przynajmniej 2 osoby na jedną funkcję w Zarządzie (§ 22). Głosowanie odbywa się osobno na każdą z tych funkcji.
§ 33 
Wybory do organów KNT są tajne, chyba że 2/3 uprawnionych do głosowania uchyli tajność wyborów.
§ 34 
Za wybranych do Zarządu i Komisji Rewizyjnej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
§ 35 
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

VI. Fundusze KNT
§ 36
Fundusz KNT pochodzi z:
1. dotacji przyznanych przez KUL,
2. ofiar na rzecz KNT.
§ 37 
Za gospodarkę finansową KNT odpowiedzialni są skarbnik i prezes.

VII. Regulamin
§ 38
Regulamin staje się prawomocny po przyjęciu go na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów członków zwyczajnych KNT i po zatwierdzeniu go przez Rektora KUL.
§ 39 
Zmiana regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub większości członków zwyczajnych KNT.
§ 40 
Zmiana regulaminu wchodzi w życie po jej przyjęciu na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów członków zwyczajnych KNT wraz z akceptacją kuratora KNT, po jej zatwierdzeniu przez Rektora KUL.

VIII. Postanowienia końcowe
§ 41
KNT może być rozwiązane: decyzją Senatu KUL lub na zaakceptowany przez kuratora i zatwierdzony przez Senat KUL wniosek 2/3 członków zwyczajnych KNT.
§ 42 
W wypadku rozwiązania KNT, jego majątek przechodzi na własność KUL.

Reklamy