Liturgia i ewangelizacja

Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL oraz Koło Naukowe Teologów zapraszają studentów i doktorantów do podjęcia naukowej refleksji nad wzajemną relacją pomiędzy liturgią i ewangelizacją.

Konferencja odbędzie się 18 maja 2017 r.

Benedykt XVI w przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański, na zakończenie Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, a jednocześnie w Światowy Dzień Misyjny, 24 października 2011 roku nawiązał do myśli błogosławionego papieża Pawła VI, który stwierdzi, że „Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego, ażeby przez nie dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa w odprawianiu Mszy św., która jest pamiątką Jego śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania” (Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi, 8 grudnia 1975, 14).

Przypomniał także myśl teologa Romano Guardiniego, że „Rzeczywistość Kościół oznacza całą pełnię bycia chrześcijaninem, która rozwija się w historii, na ile obejmuje ona pełnię człowieczeństwa, które jest w relacji z Bogiem” (Formacja liturgiczna, Brescia 2008, 106-107).

Wskazał także dalej, że „zadaniem misjonarza nie jest zrewolucjonizowanie świata, ale jego przemiana, czerpiąc siłę od Jezusa Chrystusa, który wzywa nas do stołu swego Słowa i Eucharystii, abyśmy zakosztowali daru Jego obecności, kształcili się w Jego szkole i z coraz większą świadomością żyli w jedności z Nim, Nauczycielem i Panem” (Orędzie na 84. Światowy Dzień Misyjny).

Niech te myśli będą przyczynkiem do naukowej refleksji nad:

  • relacją liturgii i ewangelizacji;
  • zrozumieniem pojęcia nowa ewangelizacja;
  • sferą sacrum i piękna w liturgii w świetle nowych form duszpasterskich;
  • nowymi formami duszpasterskimi a ich miejscem w liturgii Kościoła;
  • źródłem nowych form duszpasterskich;
  • wydobyciem i odświeżeniem tego co zagubione, bądź zapomniane w tradycji liturgicznej Kościoła;
  • przepowiadaniem, jego rodzajami i miejscem w życiu i działalności Kościoła;
  • katechezą i jej relacją do liturgii;
  • rolą pobożności ludowej w procesie ewangelizacji;
  • liturgią w środkach społecznego przekazu.

Prosimy o przemyślenie zaproponowanego tematu i podjęcie związanych z nim zagadnień. Naszym zamiarem jest refleksja nad szeroko rozumianą relacją między formami duszpasterskimi a kultem Kościoła.

Zgłoszenia za pośrednictwem poniższego formularza dostępnego tutaj prosimy przesłać do 23 kwietnia 2017 r.

Decyzja o zakwalifikowaniu referatu zostanie przesłana do 30 kwietnia 2017 r. (drogą mailową).

Czas wystąpienia: do 15 minut. Udział w konferencji jest bezpłatny. Nie jest planowana publikacja pokonferencyjna.

Zaproszenie w wersji PDF oraz w wersji Word.

Reklamy